Energetisch management: hieronder verstaat men letterlijk: het op basis van energie begeleiden van mens(en), situatie of handeling.

Komt men met problemen te zitten waar je naar eigen gevoel geen invloed meer op hebt, of in te geringe mate, en men wil dit veranderen in positieve zin, kan men energetisch het nodige daaraan doen.

Steeds meer mensen vragen mij met regelmaat (of horen dit van anderen na behaald resultaat) of ik ze wil helpen met bepaalde problemen. Soms geraakt men in situaties verzeild waar jezelf niet om hebt gevraagd, maar waar je wel op aangekeken of op afgerekend wordt, zonder dat men daar invloed op heeft (of te weinig). Energetisch management heeft dan ook tot doel om bijv: familie en bedrijfssituaties, gezondheid, productiedoelstellingen, arbeidsverhoudingen, presstaties ( mens en dier ) ed. energetisch bij te sturen en of te begeleiden

voorbeelden:
Men heeft met het bedrijf uitbreidingsplannen en men wil voortvarend te werk gaan, maar om de een of andere manier wil het niet vlotten met personeel, ambtelijke procedures, klantvriendelijkheid ed.. In zo’n situatie kan men ervoor zorgen dat dit proces ( binnen de gestelde termijn ) wel kans van slagen heeft door er dagelijks/ wekelijks de nodige energie op te zetten.

In een bedrijf heeft men een bepaalde functie en men krijgt bijv. een andere meerdere boven zich, die andere normen heeft. Doordat je daarin je niet kunt vinden ontstaat er wrijving en diegene die boven je staat wil jou kwijt of herplaatsen. Men wil hierin een oplossing die voor alle partijen positief is op korte termijn.

Bezittingen / bedrijven dreigen uiteen te vallen door een noodlottig ongeval, verkeerde familie verhoudingen, invloeden van buitenaf ed. Men wil dit voorkomen door een oplossing te zoeken waarin eenieder zich kan vinden. Of waarin bepaalde personen “op afstand“ worden gehouden.

Energetisch management is ook goed toepasbaar wanneer men spontaan zwanger wil geraken terwijl het niet wil lukken (ook niet via ivf-behandelingen, terwijl medici aangeven dat het wel mogelijk zou moeten zijn), bij examenvrees of andere situaties waarin men zich niet op z’n gemak voelt (bijv: gepest worden).

Men heeft bepaalde gezondheidsproblemen en men wil hierbij ondersteunt worden, zodanig dat ziekteproces beter verloopt.

Werkwijze:
Na telefonisch afspraak volgt er een gesprek ( meestal bij U thuis ). Tijdens dit gesprek wordt nagegaan wat Uw doelstellingen zijn en of deze ook daadwerkelijk te realiseren en of bij te sturen zijn. Is dit in alle redelijkheid mogelijk, dan worden de lijnen uiteen gezet waarlangs de energetisch begeleiding zal verlopen. In overleg met U kunnen we tussentijds bijsturen.

Weet dat veel mogelijk is en dat een vragende mens geholpen kan worden. Wees ook bewust in datgene wat U vraagt. Veel is mogelijk, maar niet alles is realiseerbaar.Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl