Ziekmakende straling kan men verdelen in:

- Geopatische straling (aardstralen)
a.g.v. wateraders, holtes, scheuren in de bodem, breuken, netwerken
- Elektrosmog,
afkomstig van elektrische apparaten.leidingen e.d.
- GSM -telefoonstraling
- Straling van satellieten
- Radar (vliegtuigen)
- Straling zendmasten
- Stroomleidingen tram, trein e.d.
- Transformators

Wateraders
Wateraders zijn een soort ondergrondse riviertjes. Regenwater wat niet via de oppervlakte (sloten, beken en rivieren) wordt afgevoerd, zal de grond intrekken. Het doorgezakte water zal dan via de grond zijn weg verder zoeken naar (bovengrondse) rivieren en zeeën. Er ontstaan allerlei ondergrondse stromen. Door deze stroming ontstaat er een geladenheid. Deze lading wordt aan de bovengrond afgegeven. Deze geopathische belasting kan een mens, dier of plant beïnvloeden tijdens hun groei en hun funktioneren. Hierdoor kunnen er allerlei (vage) klachten ontstaan welke na verloop van tijd in een chronische vorm kunnen overgaan.

Aardstralen
Aardstralen kan men onderverdelen in:

- Kosmische straling
- Reflecterende kosmische straling
- Aardstralen,
al dan niet veroorzaakt door scheuren en breuken in de bodem
- Lijnen o.a. Leijlijnen, Benkerlijnen

Kosmische straling: onder invloed van krachten uit de kosmos worden de magnetische velden, welke onze aarde omgeven, aangestuurd. Elk levend organisme heeft ook een eigen magnetisch veld. Daar wij “tussen” aarde en kosmos inleven, kan ons eigen magnetisch veld onder invloed komen van andere sterkere velden en daardoor ontregeld raken.

Reflekterende kosmische straling: zijn kosmische stralen die reflekteren op mineraal lagen in de grond zoals oliën, gassen en zouten. Ook ijzerhoudende lagen kunnen reflekterend werken. Wanneer hun afwijkende banen ons treffen kunnen we daar de nodige ziekmakendheid van ondervinden.


Klik op het plaatje voor meer info...

Aardstralen welke direct afkomstig zijn uit de aarde: behoren tot het aardmagnetische veld. De banen waaruit die velden opgebouwd zijn hebben een bepaalde geladenheid. Ze zijn of negatief of positief. Doordat ze om en om liggen houden ze elkaar op gepaste afstand. Storingen in de ondergrond (breuken, holtes, scheuren, gas ophopingen e.d.) kunnen deze stralingbanen plaatselijk versterken. Wanneer U of Uw bedrijf zich op deze baan en of banen (netwerken) gevestigd heeft kunnen er onverklaarbare klachten ontstaan. Zijn de klachten heftig op een bepaalde plek of men is zich het bewust, dan kan men de nodige maatregelen treffen om een bepaalde plek te omzeilen. Vaak is men zich hiervan niet bewust en gaat men de oorzaak elders zoeken.Waardoor een herhaling van (vage) klachten blijft aanhouden. De regulatie van verschillende lichaamsprocessen kunnen door straling negatief beïnvloedt worden, wat dan kan leiden bij mens en dier tot:

- ziektegevoeligheid, afname immuniteit, zéér drukke kinderen, bedplassen, huilbaby’s
- Slapeloosheid, algehele vermoeidheid, stram en stijf ’s morgens, diverse soorten hoofdpijnen, migraine,
- Chronische klachten: o.a. reumatische klachten, luchtweg aandoeningen, huidproblemen
- Niet of nauwelijks reageren op medicijnen (ook homeopathische middelen werken dan niet) therapieën slaan niet of nauwelijks aan.
- Negatieve werk sfeer, concentratie verlies.

planten
- Ziekte gevoeligheid
- Slechte groei en productie
- Matige wortelontwikkeling
- Slechte benutting van de voedingsstoffen
- Groot verbruik van bestrijdingsmiddelen zonder noemenswaardig resultaat.

bodem
- Matig tot slecht bodemleven. Een uit balans geraakt bodemleven.
- Matige structuur, vaak ingeklonken gronden, geen rulheid van de bouwvoor
- Slecht water doorlatend, harde lagen.
- Onvoldoende compostering van achterblijvende plantendelen

Leijlijnen: zijn lijnen die zwak tot sterk positief zijn. Vroeger werden op deze lijnen vaak kerken , kloosters ed. gebouwd. Tegenwoordig heeft men hier weinig invloed meer op, omdat de overheden bepalen waar en hoe er gebouwd moet worden.

ELEKTROSMOG (laagfrequent)
Elk elektrisch apparaat heeft bij gebruik voeding (= stroom ) nodig van het lichtnet, (220 Volt), meestal via een kabel/stekker vanuit een stopcontact. Door gebruik van deze elektrische apparaten ontstaat elektro-smog, veroorzaakt door elektrische wisselvelden en magneet velden. Dit alles gebeurt op een frequentie van 50 Hz (Herz).

STRALINGSVORMEN
Ons eigen lichaam heeft ook een frequentie, dat zich afstemt op het natuurlijke aardmagnetische veld van deze aarde. De natuurlijke straling van dit aardmagnetische veld, ook wel Schumann-resonantie genoemd, levert ons dagelijks een positieve bijdrage aan ons welzijn. De resonantie van “moeder” aarde bedraagt thans 13 pulsen per seconde (was 7,8). Deze frequentie draagt zorg voor het aansturen van de biologische klok van talloze cellen in mensen, dieren en planten. Elektrosmog is daar en tegen een negatieve impuls voor de mens, dier en plant. Er ontstaat onbalans in het lichaam met alle gevolgen van dien, zoals:

• “stress”in het centrale zenuwstelsel
• je eigen niet meer kunnen concentreren
• oververmoeidheid
• hoofdpijnen, slaapstoornissen
• depressiviteit, andere psychische klachten


De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit dat wij als mens, dier en plant continue als “levende antenne” fungeren. De elektromagnetische velden om ons heen zijn sterker (negatiever) dan het positieve aardmagnetische veld, waardoor onze biologische klok onder invloed komt te staan van de elektromagnetische velden in plaats van het natuurlijke aardmagnetische veld, met alle gevolgen van dien. Door het plaatsen van een Elektrosmog Corrector in het woonhuis of kantoor, wordt de Schumann-resonantie weer versterkt. De Elektrosmog Corrector zendt 13 pulsen per seconde de ruimte in, waardoor de frequentie van het natuurlijk magnetische veld versterkt wordt. Ons lichaam pakt deze pulsen direct op waardoor we weer in balans komen.

Ook een slaapmodule (stroomonderbreker/netzfreischalter) kan soms een oplossing zijn.

LEKSPANNING (laagfrequent)
Bij dieren is dit goed waarneembaar. Vaak zie je dan dat deze dieren nerveus en schichtig zijn.Ook met name bij melkvee tijdens het melken in de melkput. De lekspanning hier kan leiden tot het niet stilstaan tijdens het melken. Deze lekspanning kan op alle metalen delen slaan, waardoor de melkkoeien de melk niet laten schieten, onrustig worden of het melkstel eronderuit trappen. Normaal wordt hier minder dan 5 V/m als geen probleem ervaren. Is deze volt-spanning ook maar een gering voltage hoger dan kan dit bij de gevoelige dieren tot problemen leiden. Pas wanneer de veroorzaker van deze lekspanning opgespoord is, zullen de dieren zich weer rustig en ontspannen laten melken. Ook de elektromagnetische velden ( elektrosmog ) zijn hiermee te vergelijken. Ook deze elektrosmog kan de lekspanning verhogen.

ZENDMASTEN, SATELLIETEN, RADAR, E.D. (hoogfrequent)
zenden op een hogere frequentie uit (giga-herz). Ook hier kan men deze stralingen niet wegnemen, daar anders deze niet meer kunnen funktioneren. Door middel van een corrector kan men ook tegen deze belasting een tegen frequentie de ruimte in sturen.

BEELDSCHERM, TV, MONITORS, COMPUTERS (hoogfrequent)
Ook deze is niet weg te nemen. Om te voorkomen dat je lichaam hierdoor belast wordt, kun je de stralingsbaan afbuigen naar boven. Volgens de werking van een prisma zal deze ziekmakende straling voor je door afbuigen en daardoor je lichaam minder belasten.Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl